Jämlik utveckling av olika områden är viktigt

Kirjoituksia

Borgå satsar under de kommande åren på att utveckla centrum och  nya bostadsområden. Med tanke på stadens utveckling är det viktigt. Skatteinkomster, m.a.o. tillräckliga mängder invånare, arbetsplatser samt företag och deras möjligheter till fortsatt verksamhet måste säkerställas.

En stor del av invånarna bor dock utanför stadens centrala delar, på glest bebodda områden, i byar eller i förorter. Man borde även lyssna på önskemålen från folket som bor på områden med förfallande köpcentrum och försvinnande tjänster. Socialdemokraterna i Hammars och Gammelbacka har i flera årtionden oroat sig över de merkantila tjänsternas utbud, trivsamheten och säkerheten i områden som Gammelbacka, Hammars, Estback och kringliggande områden.

Visst har vår oro också blivit hörd och uppmärksammad, och vi har även mycket gott att komma med. Centralparken i Gammelbacka har fått fina, nya gångvägar, bron som var i sämsta skick har reparerats, invånarna gladde sig åt julbelysningen och blommorna framför biblioteket blommar vackert även denna sommar. I den stora orsaken till glädje och stolthet, Nationella stadsparken byggs det nya rutter,  som främjar oss alla, både på västra och östra sidan av ån. Alla ovannämnda saker är bra saker vi vill nämna.

Våra orsaker till oro är den dåligt fungerande allmänna trafiken och det dåliga skicket på vägarna. De som använder allmänna trafikmedel har vårt att hitta passliga tidtabeller och privatbilisterna lider av de dåliga vägarna, som t.ex. Tolkisvägen. Invånarna i Estbacka och de relativt nya bostäderna i Alkrog lider av trafikbullret och Vårbergaborna av bristen på parkbänkar. Trafiksäkerheten i närheten av skolorna och t.ex.  de otillräckliga utrymmena i Tolkkisten koulu som ligger i ett växande område, är fler orsaker till oro.

Genom att lyhört lyssna på invånarna i de olika områdena samt tredje sektorns representanter kan vi tillsammans utveckla ett drömmarnas Borgå för alla invånare.

Kommunalvalskandidater för SDP i Borgå

Mirja Suhonen, Riitta Ahola, Juha Jokinen, Tuomas Jakovesi, Marko Piirainen, Eila Kohonen, Leena Sorjonen, Ulrika Korpinen, Sami Ryynänen, Heikki Mattila ja Petri Hosiaisluoma.